تبلیغات


برنامه نویسی $هک&آموزش&کتاب - آموزش حضوری در وبلاگ و دریافت کد پاسگال


برنامه نویسی $هک&آموزش&کتاب
 
ایران سرای من

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 توسط برنامه نویسی&programming
برای دیدن ادامه مطلب را کلیک کنید
حل دستگاه n معادله n مجهول N-equations N-unknowns

program NequationNunknownDeterminan;
uses crt;
var
  n,i,j,k:integer;
  u,Det:real;
  a:array [1..100,1..100] of real;
  x,y:array [1..100] of real;
begin
  clrscr;
  writeln ('N-equation N-unknown and Determinan');
  writeln ('insert N');
  readln (n);
  for i:= 1 to n do
    for j:=1 to n+1 do
      begin
        gotoxy(10+5*j,2+i);
        read (a[i,j]);
      end;
  for k:=1 to n-1 do
    begin
      for i:=k+1 to n do
        begin
          u:=a[i,k]/a[k,k];
          for j:=k to n+1 do
            a[i,j]:=a[i,j]-u*a[k,j];
        end;
      end;
  Det:=1;
  for i:=1 to n do
    Det:=a[i,i]*Det;
  for i:=1 to n do
    x[i]:=a[i,n+1]/a[i,i];
  for i:=n-1 downto 1 do
    for j:=i+1 to n do
      x[i]:=x[i]-a[i,j]/a[i,i]*x[j];
  for i:=1 to n do
    writeln ('x[',i,'] => ',x[i]:4:3);
  writeln ('Determinan equals with : ',Det:4:3);
  readln;
  readln;
end.

 
مثلث خیام

uses crt;
var
i,j,n:integer;
a:array [1..100,1..100] of integer;
begin
  clrscr;
  writeln ('insert n');
  readln (n);
  clrscr;
  for i:=1 to n do
    begin
      a[i,1]:=1;
      a[i,i]:=1;
    end;
  for i:=3 to n do
    for j:=2 to i-1 do
      a[i,j]:=a[i-1,j-1]+a[i-1,j];
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to i do
      begin
        gotoxy (36+6*j-3*i,i);
        write(a[i,j]);
      end;
  readln;
  readln;
end.

 
محاسبه ی انتگرال به روش ذوزنقه
برای نمونه: محاسبه ی انرژی متوسط نوترون ها در راکتور

uses crt;
var
s,x1,x1000,Dx:real;
i:integer;
fx:array[1..1000] of real;
begin
clrscr;
s:=0;
writeln ('insert a , b in order to Mev');
write ('a=>');
readln (x1);
write ('b=>');
readln (x1000);
Dx:=(x1000-x1)/1000;
for i:= 0 to 999 do
fx[i+1]:=0.453/2*(x1+i*Dx)*exp(-1.036*(x1+i*Dx))
*(exp(sqrt(2.29*(x1+i*Dx)))-
exp(-sqrt(2.29*(x1+i*Dx))));
for i:=1 to 1000 do
s:=s+(fx[i]+fx[i+1])*Dx/2;
writeln ('integral=>',s:6:4);
readln;
readln;
end.

 

خوشحال میشم با وبلاگ هائی که فقط پیرامون برنامه نویسی کار میکنند تبادل لینک داشته باشم.

ضمن این که مسئولیت محتوای وبلاگ ها با من نیست ولی هر از گاهی محتوای وبلاگ های لینک شده بررسی میشود.

 
برنامه ای که دو چند جمله ای از درجه n راگرفته و در هم ضرب و چاپ می کند
توضیح: این برنامه همان طور که در داخل متن آن توضیح داده شده ناقص است.

uses crt;
var
  i,j,k,n1,n2,n3:integer;
  y1,y11,y2,y22,y3,y33:array[1..100] of real;
begin
  clrscr;
  writeln ('tozih: 1-ebteda tedade jomalate chan jomlei ha porside mishavad.');
  writeln ('       2-shoma ebteda zaribe har kodam az jomleha va sepas tavane');
  writeln ('         an jomle ra vared mikonid.');
  writeln;
  writeln ('baraye shoroo yek kelid ra feshar dahid!');
  readln;
  clrscr;
  write ('chand jomlei ye avval  chand jomle ast ? ');
  read (n1);
  write ('chand jomlei ye dovvom chand jomle ast ? ');
  read (n2);
  n3:=n1*n2;
  clrscr;
  writeln ('chand jomlei ye avval');
  for i:= 1 to n1 do
    begin
      writeln('zarib ra vared kon');
      read (y1[i]);
      writeln ('tavan ra vared kon');
      read (y11[i]);
      writeln (y1[i]:2:2,'x^',y11[i]:2:2);
    end;
  readln;
  clrscr;
  writeln ('chand jomlei ye dovvom');
  for i:= 1 to n2 do
    begin
      writeln('zarib ra vared kon');
      read (y2[i]);
      writeln ('tavan ra vared kon');
      read (y22[i]);
      writeln (y2[i]:2:2,' x^',y22[i]:2:2);
    end;
  clrscr;
  write ('y1=');
  for i:=1 to n1-1 do
    write ('(',y1[i]:2:2,' x^',y11[i]:2:2,')+');
  write ('(',y1[n1]:2:2,' x^',y11[n1]:2:2,')');
  writeln;
  write ('y2=');
  for i:=1 to n2-1 do
    write ('(',y2[i]:2:2,' x^',y22[i]:2:2,')+');
  write ('(',y2[n2]:2:2,' x^',y22[n2]:2:2,')');
  writeln;
  k:=1;
  for i:=1 to n1 do
    for j:=1 to n2 do
      begin;
        y33[k]:=y11[i]+y22[j];
        y3[k]:=y1[i]*y2[j];
        k:=k+1;
      end;
  for i:=1 to n3 do
    for j:=i+1 to n3 do
      if y33[i]=y33[j] then
        begin
          y3[i]:=y3[i]+y3[j];
          y3[j]:=0;
        end;
  {be nazare shoma kojaye in ghesmate barname eshtebah ast?
  pas az tasire nazare khod dar barname an ra ba 2 ettehade
  avval va chagho laghar emtehan konid.
  agar dorost bood khaheshan begid ta man ham befahmam
  tozih:dar inja mikhastam jomalate ba zarayebe sefr nemayesh
  dade nashavand. barname bedoon in ghesmat dorost ast vali jomalate
  ba zarayebe sefr ra ham nemayesh midahad.
  for i:=1 to n3 do
    if y3[i]=0 then
      begin
        for j:=i to n3-1 do
          begin
            y3[j]:=y3[j+1];
            y33[j]:=y33[j+1];
          end;
        n3:=n3-1;
      end;}
  write ('y3=');
  for i:=1 to n3-1 do
    write ('(',y3[i]:2:2,' x^',y33[i]:2:2,')+');
    write ('(',y3[n3]:2:2,' x^',y33[n3]:2:2,')');
    readln;
    readln;
end.

 
ضرب دو ماتریس

توضیح: این برنامه هر یک از ماتریس ها را جداگانه در یک صفحه خالی میگیرد و نتیجه را هم در یک صفحه ی جدید نشان می دهد.. در این برنامه محدودیتی در مرتبه ی ماتریس نیست هر چند که قبلی زیباتر است.

uses crt;
var
  m1,m2,m3:array[1..100,1..100] of integer;
  i,j,k,m,n,g,f,o:integer;
begin
  clrscr;
  writeln ('insert degrees of m1 and m2');
  readln (m,n);
  gotoxy (35,2);
  readln (f);
  gotoxy (35,3);
  readln (o);
  if f<>n then
    writeln('multiplication can not be done ');
  if f=n  then
    begin
      clrscr;
      for i:=1 to m do
        for j:=1 to n do
          begin
            gotoxy (5*j,i);
            readln (m1[i,j]);
          end;
      clrscr;
      for i:=1 to f do
        for j:=1 to o do
          begin
            gotoxy (5*j,i);
            readln (m2[i,j]);
          end;
      for i:= 1 to m do
        for j:=1 to n do
          for  k:=1 to o do
            m3[i,k]:=m1[i,j]*m2[j,k]+m3[i,k];
      clrscr;
      for i:=1 to m do
        for j:=1 to o do
          begin
            gotoxy (5*j,i);
            write (m3[i,j]);
          end;
    end;
  readln;
end.

 
ضرب دو ماتریس

توضیح: این برنامه هر سه ماتریس اولی و دومی و حاصل ضرب را همزمان نشان میدهد. بدیهی است در صورت وارد کردن مرتبه های بیشتر از ۵ درایه ها داخل هم میروند.

uses crt;
var
  m1,m2,m3:array[1..100,1..100] of integer;
  i,j,k,m,n,g,f,o:integer;
begin
  clrscr;
  writeln ('insert degrees of m1 and m2');
  readln (m,n);
  gotoxy (35,2);
  readln (f);
  gotoxy (35,3);
  readln (o);
  if f<>n then
    writeln('multiplication can not be done ');
  if f=n  then
    begin
      for i:=1 to m do
        for j:=1 to n do
          begin
            gotoxy (5*j,i*2+5);
            readln (m1[i,j]);
          end;
      for i:=1 to f do
        for j:=1 to o do
          begin
            gotoxy (5*j+25,2*i+5);
            readln (m2[i,j]);
          end;
      for i:= 1 to m do
        for j:=1 to n do
          for  k:=1 to o do
            m3[i,k]:=m1[i,j]*m2[j,k]+m3[i,k];
      for i:=1 to m do
        for j:=1 to o do
          begin
            gotoxy (5*j+50,2*i+5);
            write (m3[i,j]);
          end;
    end;
  readln;
end.

 
میانگین گیری - انحراف استاندارد - تست پایداری شمارنده آزمون x^2

var
s,i,n:integer;
a:array[1..100] of integer;
x2,average,standard,epsilon2:real;
begin
writeln ('chand tas?');
readln (n);
writeln ('vared kon');
for i:=1 to n do
readln (a[i]);
for i:=1 to  n do
s:=s+a[i];
average:=s/n;
writeln ('miyangin=',average:19:3);
for i:=1 to n do
epsilon2:=epsilon2+sqr(a[i]-average);
standard:=sqrt(epsilon2/(n-1));
writeln ('enherafe standard=',standard:10:3);
for i:=1 to n do
x2:=sqr(average-a[i])/average+x2;
writeln ('azmoone x^2=',x2:16:3);
readln;
readln;
end.

 
توربو پاسکال ورژن 7 ----- turbo pascal v7.0 با فرمت rar

سلام. واقعا این اصل کاریا کم داشت .یه پاسکال بدون خطا.

دانلود

 
برنامه ای برای رتبه بندی داده های عددی

program rank2;
uses crt;
var
a,b:array[1..100] of integer;
i,j,d,n:integer;
begin
clrscr;
writeln ('How many figures exist?');
readln (n);
clrscr;
for i:=1 to n do readln(a[i]);
for i:=1 to n-1 do
for j:=i+1 to n do
if a[i]<=a[j] then b[i]:=b[i]+1 else b[j]:=b[j]+1;
clrscr;
for i:=1 to n do writeln(a[i],' : ',b[i]+1);
readln;

محاسبه یک تابع ریمانی Jn1

program Jn1;
uses crt;
function f(x:real):real;
begin
if x=0 then
f:=1
else
f:=f(x-1)*x;
end;
var
s,m,n:integer;
sum:real;
begin
clrscr;
writeln ('Insert n in Jn1');
readln (n);
sum:=1/(f(n)*exp(n*ln(2)));
s:=1;
for m:=1 to 20 do
begin
s:=-1*s;
sum:=s/(exp((2*m+n)*ln(2))*m*f(n+m))+sum;
end;
writeln (sum);
readln;
e
nd.

 
بابل سورت:تنظیم کردن داده ها بر اساس ترتیب حروف الفبا bubble sort

program bubble_sort;
uses crt;
var
a:array[1..1000] of real;
s:real;
n,i,j:integer;
begin
clrscr;
writeln ('How many figure exists?');
readln (n);
writeln ('Insert them:');
for i:=1 to n do
readln(a[i]);
for i:=1 to n-1 do
for j:=1 to n-i do
if a[j]>a[j+1] then
begin
s:=a[j];
a[j]:=a[j+1];
a[j+1]:=s;
end;
clrscr;
writeln ('BUBBLE SORT:');
for i:=1 to n do
writeln(a[i]:5:2);
readln;
end.

 
روش لاگرانژ برای پیدا کردن مقدار تابع با داشتن چند نقطه از آن تابع

program lagrange;
uses crt;
var
i,j,n:integer;
x,h,f:array[1..100] of real;
x0,s,g:real;
begin
clrscr;
write ('How many points exist ?==>');
readln (n);
write ('Insert x0:Specail point==>');
readln (x0);
writeln ('Insert x[i] first & Insert f[i] late');
for i:=1 to n do
begin
readln (x[i]);
gotoxy (7,3+i);
readln (f[i]);
end;
for i:=1 to n do
begin
h[i]:=f[i];
for j:=1 to n do
if j<>i then
g:=(x0-x[j])/(x[i]-x[j]);
h[i]:=h[i]*g;
s:=s+h[i];
end;
writeln ('f(',x0:4:2,')=>',s:5:2);
readln;

ضرب داخلی یا نقطه ای یا اسکالر دو بردار

uses crt;
var
  A:array [1..100] of real;
  B:array [1..100] of real;
  i,j,n:integer;
  C:real;
begin
  clrscr;
  writeln ('what is degree');
  readln (n);
  clrscr;
  writeln ('write arrays of A');
  for i:=1 to n do
    readln (A[i]);
  writeln('write arrays ofB');
  for i:=1 to n do
    readln(B[i]);
  clrscr;
  for i:=1 to n do
    begin
      write (A[i]:10:1);
      writeln (B[i]:10:1);
      C:=A[i]*b[i]+C;
    end;
  writeln;
  writeln ('A.B=',C:1:1);
  readln;
end.

 
نوشتن دنباله فیبوناچی fibonacci
توضیح:۲ جمله اول این دنباله عدد یک هست. جمله های بعدی مجموع دو جمله قبل آن جمله هستند.

program fibonatchi;
uses crt;
var
  a,b:integer;
  c,d,e:real;
begin
  clrscr;
  readln(a);
  c:=1;
  d:=1;
  for b:=1 to a-1 do
    begin
    e:=c+d;
    c:=d;
    d:=e;
    writeln(e:1:0);
  end;
  readln;
  end.

 
وسط سری تیلور سینوس ایكس sin x و مقایسه آن با مقدار حقیقی

uses crt;

var

n,i:integer;

y,x,a,s:real;

begin

writeln ('insert x,n');

readln (x,n);

y:=(x*Pi)/180;

s:=y;

a:=y;

for i:=2 to n do

begin

a:=a*(((-1)*(y*y))/((2*i-1)*(2*i-2)));

s:=s+a;

end;

writeln (('tailor=>'):10,s);

writeln (('computer=>'):10,sin(y));

readln;

end. 

 
به توان حقیقی رساندن یک رقم

program power;
var
  n,a:real;
begin
  writeln ('insert a,n in a^n note:a>0');
  readln (a,n);
  writeln (exp(n*ln(a)):5:5);
  readln;
end.

 
به توان رساندن یک عدد حقیقی

program power;
var
  j,a:real;
  i,n:integer;
begin
  writeln ('insert a,n in a^n');
  readln (a,n);
  j:=1;
  for i:=1 to n do
    j:=j*a;
  writeln (j:5:2);
  readln;
end.

 برنامه فاکتوریل

program factorial;
uses crt;
var
f:real;
n,i:integer;
begin
clrscr;
f:=1;
writeln ('insert n');
readln (n);
for i:=1 to n do
f:=i*f;
writeln ('n!=',f);
readln;
end

.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

پیچک